องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายอนันต์ ชาแดง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายประยูร อันจันหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายลักษ์สิทธิ์ แสงนนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวนงรักษ์ ปุ้ยชัยสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวยุภาวดี คึมยะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวเพ็ญพิรา พุทธวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางปริญญา นาสินส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศรัญญา ผินแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ