องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสัญญา บุตรสงกา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนงค์รักษ์ อาแพงพันธ์
ครู
นางวัฒนา อาแพงพันธ์
ครู
นางสาวน้ำฝน เสถียร
ครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลวิเศษ
ครู
นางวัชรี แว่นแคว้น
ครู
นางสาวพิมลดา ปัญจันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ แสงชาติ
พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน
นางสาวจิราภรณ์ จูมคำตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนาวา ลาวะสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนงนุช พรมเภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนิภาพร โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชญานิศ เหล่าพิเดช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปนัดดา ติดดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายก่อเกียรติ คุณาวุฒิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ ชาแดง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรัตติยา สุขหาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางลัดดา ศรีสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวละมัย บัวขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวภาวนา บุญเสริม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)