องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 130
เดือนนี้6,466
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,489
ทั้งหมด 178,711

info ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT
EIT

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร : ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน [21 สิงหาคม 2566]
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 [3 สิงหาคม 2566]
วันดินโลก [25 กรกฎาคม 2566]
โครงการจิตอาสา 18 กรกฎาคม 2566 [25 กรกฎาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบ QR โค้ด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
คำสั่งช่องทางสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ระเบียบ คคบ. ว่าด้วยการรับรองและไกล่เกลี่ย (เทศบาลและอบต.) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ สำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 5 ป้าย สำนักปลัดฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview13

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
28 พ.ย. 2566
ที่ สน 0023.3/1217 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง แจ้งปรับตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผล และการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan
27 พ.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/1211 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การรับรองหมอพื้นบ้าน
27 พ.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/1212 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า หรือผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
27 พ.ย. 2566
ที่ สน 0023.3/ว 20430,20433 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27 พ.ย. 2566
สน 0023..3/ว 20425 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567
27 พ.ย. 2566
ที่ สน 0023.3/ว 20435 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาและระบบควบคุมอัตโนมัติ"


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ