องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจักริน เหล่านายอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางบัวแก้ว บุญไพโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุพงศ์ ปิ่นทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ
นายวันปีย์ มงคลเกตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สิบเอกฤทธิ์ณรงค์ นันทะบุตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายภัทรกร ตั้งสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธัญลักษณ์ สรรพศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนพธีรา นนทมาตร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุพล พรมเภา
พนักงานดับเพลิง
นายรัฐพล ประดา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ ฮังกะสี
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรายุ คึมยะราช
ยาม
นางภาวินี บัวขันธ์
แม่บ้าน
นายเทพพิทักษ์ พรมเภา
คนงานทั่วไป
นายรักชาติ บัวขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายกฤษณุ บากบั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายปริญญา บัวขันธ์
พนักงานดับเพลิง
นางสาววิภาดา สุพร
คนงาน