องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทรงศักดิ์ โอษะคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม