องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 2634
เดือนนี้3,949
ทั้งหมด157,307

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [29 มีนาคม 2565]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 [28 กันยายน 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 ณ สถานกักตัวชุมชน [9 สิงหาคม 2564]
อบต.หนองแวงใต้ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองแวง ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 [5 สิงหาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
พรบ. ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 85 แอมป์ ทะเบียน บท 8310 สกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวง - โคกก่อง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศผู้ชนะ ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผู้ชนะ ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง ของกองการศึกษาฯ
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัดฯ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของกองสวัสดิการสังคมฯ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
22 มี.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/5449 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์
22 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/5496 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 เรื่อง มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 มี.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/293 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวก
20 มี.ค. 2566
ที่สน 0023.5/ว131 ลงวนที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้จากค่าใบอนุญาตขายสุรา
20 มี.ค. 2566
ที่สน 0023.5/ ว 132 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 มี.ค. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 133 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bigding)ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)(ระยะที่5)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
กค.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29
[รายชื่อฯ]
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ รุ่นที่ 33]
สน.บถ.
14/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
กศ.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ