องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เว็บเมล
ระบบอีเมล

สถิติ sitemap
วันนี้ 157
เดือนนี้6,466
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,489
ทั้งหมด 178,711

info ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT
EIT

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 [3 สิงหาคม 2566]
วันดินโลก [25 กรกฎาคม 2566]
โครงการจิตอาสา 18 กรกฎาคม 2566 [25 กรกฎาคม 2566]
โครงการป่ารักษ์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [25 กรกฎาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบ คคบ. ว่าด้วยการรับรองและไกล่เกลี่ย (เทศบาลและอบต.) พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
สรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยแและการดำเนินการทางวินัย
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview8
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดชำระภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (เฉพาะ ปี2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview11

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโนนทับช้าง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 หมู่บ้าน (หมู่ 1,3,5,9,10 และ 15)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213
นายประยูร พาเลิศ
นายก อบต.หนองแวงใต้
โทร : 093-4381213

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
20 ก.ย. 2566
ที่ สน 0023.6/ว 16140 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)
20 ก.ย. 2566
ที่ สน 0023.5/16144 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่4 (สิงหาคม-กันยายน 2566)
20 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว16166 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566
20 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว16168 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรื่อง การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
19 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว15502 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอดุหนุนก้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่4 (กรกฎาคม -กันยายน 2566) เพิ่มเติม
19 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว15506 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาสที่4(สิงหาคม-กันยายน)เพิ่มเติม


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
20/09/2566
20/09/2566
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
19/09/2566
20/09/2566
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
กสธ.
18/09/2566
20/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
กสธ.
14/09/2566
20/09/2566
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ
กค.
19/09/2566
19/09/2566
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ศส.
19/09/2566
19/09/2566
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ