องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
นายประยูร พาเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 093 - 4381213
นายประภาส พรมเทพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 095 - 6607167
นายจตุพล ศรีถาพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 085 - 7426625
นายประจง มุลสุทธิ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 093-4289884
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้
โทร : 095-6482449
account_box สภา อบต.หนองแวงใต้
นายทองจันทร์ ดวงตะปะ
ประธานสภา อบต.
นางอินทิลา โสมนาม
รองประธานสภา อบต.
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
เลขานุการสภา อบต.
นายพัฒน์ สุพร
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายประจักษ์ มุลสุทธิ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสว่าง สอนพรม
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายธนาวุฒิ พัฒคาต
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายกล้า ไชยพรม
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายขุนแผน บุตรวงศ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายเวียงชัย นามเสนา
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายอดุลย์ ปัจฉิมมา
ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายประภาส พิมพการ
ส.อบต. หมู่ที่ 11
นายบุญพิทักษ์ แก่นท้าว
ส.อบต. หมู่ที่ 12
นายเซี่ยม เสนจันตะ
ส.อบต. หมู่ที่ 13
นายระยอง แก้วกัณหา
ส.อบต. หมู่ที่ 14
นายสุภาพ ผินแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 15
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางขนิษฐา ชูกลิ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นางพรรณ์นิภา พิมนาจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจักริน เหล่านายอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางบัวแก้ว บุญไพโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุพงศ์ ปิ่นทะวงศ์
นิติกรชำนาญการ
สิบเอกฤทธิ์ณรงค์ นันทะบุตร
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาวณัฐพร โสตะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนราทิพย์ โพธิ์ษาราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุพล พรมเภา
พนักงานดับเพลิง
นายรัฐพล ประดา
พนักงานขับรถยนต์
นายวิรัตน์ ฮังกะสี
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรายุ คึมยะราช
ยาม
นางภาวินี บัวขันธ์
แม่บ้านสำนักงาน
นายเทพพิทักษ์ พรมเภา
คนงานทั่วไป
นายรักชาติ บัวขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายกฤษณุ บากบั่น
พนักงานขับรถดับเพลิง
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสัญญา บุตรสงกา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนงค์รักษ์ อาแพงพันธ์
ครู
นางวัฒนา อาแพงพันธ์
ครู
นางสาวน้ำฝน เสถียร
ครู
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลวิเศษ
ครู
นางวัชรี แว่นแคว้น
ครู
นางสาวพิมลดา ปัญจันทร์สิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ แสงชาติ
พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน
นางสาวจิราภรณ์ จูมคำตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนาวา ลาวะสุทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางนงนุช พรมเภา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวนิภาพร โคตรชมภู
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวชญานิศ เหล่าพิเดช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวปนัดดา ติดดี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นายก่อเกียรติ คุณาวุฒิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ ชาแดง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวรัตติยา สุขหาญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางลัดดา ศรีสร้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวละมัย บัวขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวภาวนา บุญเสริม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
account_box กองคลัง
นางพรรณี โลกลินไลน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนันต์ ชาแดง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายประยูร อันจันหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายลักษ์สิทธิ์ แสงนนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวยุภาวดี คึมยะราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นาวสาวเพ็ญพิรา พุทธวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางปริญญา นาสินส่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายธนิต บัวขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางเนตรธิดา หล้ากวนวัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายฉัตรชัย ภูมิแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
account_box กองช่าง
นายชัยวัฒน์ วิบูลย์กูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราชันย์ สุทธิมาตร์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นายสุขสันต์ จันคำภา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิจติพงค์ บุตตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวัชรกร ฝ่ายรีย์
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายณรงค์ นามเสนา
พนักงานขับรถยนต์
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววงค์พระจันทร์ ปิ่นทะวงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ