องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder แผนกองสวัสดิการ 2563
photo โครงการ ภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file โครงการสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview441

folder แผนกองสวัสดิการ 2562
insert_drive_file โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ภาพกิจกรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file โครงการสงเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว/ภาพกิจกรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยเอดส์/ภาพกิจกรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file โครงการสงเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน/บันทึก MOU/โครงการจิตอาสาฯ / ภาพกิจกรรมจิตอาสา/โครงการจิตอาสาฯ / ภาพกิจกรรมจิตอาสา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ/ภาพกิจกรรม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file โครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ /ภาพกิจกรรมการสำรวจข้อมูลเพื่อการส่งเคราะห์/แบบฟอร์มต่าง ๆ/ แบบ ดร.01/แบบ ดร.02 /แบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ /แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3