messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
info ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย EIT
EIT

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ...[11 เมษายน 2567]
ประกาศเจตนรมณ์ของผู้บริหาร No Gife Policy[10 เมษายน 2567]
วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย คือวันจักรี ในวันที่ 6 เมษายน 2567 โดยมีนายสัขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี นางอารีรัตน์ วิเวก แม่บ้านมหาดไทย นายกกิ่งกาชาด...[9 เมษายน 2567]
วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ จัดอบรมโครงการอบรมการผลิตเชื่้อราไตรโคเดอร์มา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ [26 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานประเพณีพระเวสสันดร (บุญมหาชาติ) "เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาฯ | เปิดอ่าน : pageview35

folder ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,000 โด๊ส
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะ ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,000 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะ ซืัออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ SSD ของกองคลังฯ
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp