ชื่อเรื่อง : จ้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง