ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง-บ้านโคกก่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)