ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง