ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง