ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง