ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ของสำนักปลัด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง